نمایندگی لینوکس cPanel/WHM غیر ایرانی

 • Plan A

  200,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • #F00; font-size:11px; font-weight: normal; padding-right:40px;">به ازای هر مشتری مبالغ زیر از شارژ نماینده کسر می شود

   95px;">Up to 1GB => 2.49$ /mo

   1GB to 20GB => 3.29$ /mo

   20GB to 100GB => 4.99$ /mo

   Unlimited => 6.49$ /mo
  11px; font-weight: normal; padding-right:85px;">مبالغ فوق بصورت ماهانه می باشند

  Plan B

  500,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • #F00; font-size:11px; font-weight: normal; padding-right:40px;">به ازای هر مشتری مبالغ زیر از شارژ نماینده کسر می شود

   95px;">Up to 1GB => 2.29$ /mo

   1GB to 20GB => 3$ /mo

   20GB to 100GB => 4.69$ /mo

   Unlimited => 6$ /mo
  11px; font-weight: normal; padding-right:85px;">مبالغ فوق بصورت ماهانه می باشند

  Plan C

  1,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • #F00; font-size:11px; font-weight: normal; padding-right:40px;">به ازای هر مشتری مبالغ زیر از شارژ نماینده کسر می شود

   95px;">Up to 1GB => 2$ /mo

   1GB to 20GB => 2.79$ /mo

   20GB to 100GB => 4.49$ /mo

   Unlimited => 5.49$ /mo
  11px; font-weight: normal; padding-right:85px;">مبالغ فوق بصورت ماهانه می باشند